top of page

Služby pro SVJ zahrnující úklid společných prostor domu, preventivní požární prohlídky, GDPR, profesionílní předseda a vedení účetnictví a daňové evidence

 

Naši nabídku služeb pro SVJ a BD v Moravské Třebové, Linharticích, Městečku Trnávka, Jevíčku a Třebářově přizpůsobíme Vašim potřebám.

GDPR verkleind2.jpg
GDPR a povinnosti výboru SVJ

 

Abychom mohli splnit všechny zákonné povinnosti GDPR, provedeme ve Vašem SVJ a především u Vašich dokumentů analýzy stavu ochrany osobních údajů. Podle rozsahu a způsobu nakládání, zpracování, archivaci a zabezpečení osobních údajů navrhneme ucelený systému zpracování a ochrany osobních údajů a následně vytvoříme vnitřní a prováděcí předpisy. Dále se zaměříme na poradenství při řešení konkrétních problémů.

 

Cílem GDPR a vytvořených vnitřních a prováděcích předpisů je:

 • aby byly zpracovány pouze potřebné osobní údaje

 • aby byly osobní údaje chráněny před zneužitím, zveřejněním a ztrátou

 • abyste měli souhlas s používáním a zpracováním osobních údajů, pokud je souhlas zapotřebí

 • aby bylo přesně specifikované kdo, kdy, jak, proč a jak dlouho s osobními daty pracuje.

ucetni.jpg
Vedení účetnictví a daňové evidence

 

Nabízíme vedení účetnictví pro SVJ i BD.
Je možné zvolit pouze samotné vedení účetnictví, nebo v kombinaci se správou.
 

 • účtujeme v soustavě účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví

 • zajistíme vyhotovení účetní závěrky a její zveřejnění v obchodním rejstříku

 • provádíme evidenci majetku bytového domu, kterou průběžně aktualizujeme

 • evidujeme a kontrolujeme dodavatelské faktury a hlídáme jejich úhrady

 • vyhotovíme mzdovou agendu odměn statutárních orgánů 

 • jsme schopni samostatně provádět platby z účtu klienta 

   

clean.jpg
Úklid společných prostor domu

Součástí každého úklidu je dezinfekční ošetření ploch, prevence proti Covid-19

 

 • 1x týdně 

- zametení a vytření všech schodů a podlah (vč. pod rohožkami) 

- zametení a vytření sklepních prostor včetně sušáren, koláren a    dalších společných místností

- otření ohmatů ze zábradlí, čištění klik a madel

- setření parapetů, hydrantů, schránek a jiných vodorovných           ploch 

- vyklepání kobercové/gumové rohože v přízemí 

- vyčištění venkovní rohože 

- odnos papírových letáků/prospektů u schránek 

- vyleštění skleněných výplní vstupních dveří

- zametení venkovních prostor před vchody

 • 1x měsíčně 

- umytí rámů vstupních a dalších společných dveří 

- ometení pavučin v domě 

- umytí poštovních schránek a tabla zvonků 

- umytí světelných vypínačů

 • 2x ročně (obvykle jaro/podzim) 

- oboustranné umývání oken (běžné dostupnosti) 

- umytí světel 

fire.png
Požární preventivní prohlídky

 

Provedeme pro SVJ a BD požární ochranu v souladu se zákonem České národní rady o požární ochraně č. 133/1985:

 • Zařadíme konkrétní SVJ do kategorie požárního nebezpečí1.

 • Založíme požární knihu s určením periodiky pro preventivní požární kontroly

 • Označíme dům bezpečnostními značkami a  štítky (zákazové, výstražné, příkazové, informativní, požární)

 • Zpracujeme a umístě v domě požární poplachové směrnice/důležitá telefonní čísla 

 • Zkontrolujeme v domě volné únikové cesty a únikové východy

 • Zkontrolujeme platnosti všech revizí  domě

 • Zkontrolujeme provozu schopnost prostředků požární ochrany - hasicí přístroje, hydranty

 • Zkontrolujeme provozu schopnost požárně-bezpečnostních zařízení - požární dveře,atd.

 • Zkontrolujeme volné přístupy k hasicím přístrojům a požárním hydrantům, hlavním uzávěrům včetně jejich udržování v pohotovosti

 • Provedeme zápis o kontrole s výsledky a termíny odstranění závad

Team Meeting
Co profesionální předseda zajišťuje?

Profesionální předseda SVJ přebírá komplexní odpovědnost za výkon funkce statutárního orgánu společenství vlastníků. Zajišťuje správu domu kromě věcech, které jsou ve výlučné pravomoci shromáždění vlastníků.

Předseda zajišťuje např.:

 • Svolává a připravuje podklady na shromáždění vlastníků (pozvánky, prezentace)

 • Řídí průběh jednání shromáždění vlastníků, vč. hlasování shromáždění vlastníků jednotek

 • Vyhotovuje zápis z jednání shromáždění vlastníků

 • Vede archivaci zápisů ze shromáždění a usnesení a jejich případnou skartaci

 • Plní usnesení shromáždění vlastníků

 • Předkládá plán hospodaření společenství

 • Zpracovává plán oprav a investic

 • Zodpovídá za vedení účetnictví, plnění daňových povinností a finanční výsledky správy společných částí domu

 • Uzavírá smlouvy dle pravidel uložených shromážděním vlastníků

 • Zodpovídá za včasné plnění závazků společenství vzniklé ze závazků vůči třetím osobám

 • Včas uplatňuje pohledávky společenství

 • Zodpovídá za přihlášení pohledávky do insolvence

 • Vymáhání plnění členů společenství

 • Vede evidenci vlastníků jednotek a povinnosti ve vztahu k veřejnému rejstříku a nařízení EU o způsobu shromažďování osobních údajů

 • Informuje společenství o své činnosti a o dění ve společenství

 • Předkládá změny výše záloh na úhradu jednotlivých služeb

 • Kontroluje způsob rozúčtování úhrad za služby na jednotlivé vlastníky

bottom of page