top of page
Požární preventivní prohlídky bytového domu

Nabízíme Vám zabezpečení každoročních kontrol dodržování předpisů o požární ochraně, které se provádí formou preventivních požárních prohlídek  dle Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a prověřováním dokladů o plnění povinností dle dalších norem a vyhlášek. Lhůty a způsob preventivních pravidelných prohlídek uvádí vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru.

 

Cílem preventivních prohlídek je odstranění zjištěných závad a odchylek od žádoucího stavu.

fire.png

 

Provedeme pro SVJ a BD požární ochranu v souladu se zákonem České národní rady o požární ochraně č. 133/1985:

  • Zařadíme konkrétní SVJ do kategorie požárního nebezpečí1.

  • Založíme požární knihu s určením periodiky pro preventivní požární kontroly

  • Označíme dům bezpečnostními značkami a  štítky (zákazové, výstražné, příkazové, informativní, požární)

  • Zpracujeme a umístě v domě požární poplachové směrnice/důležitá telefonní čísla 

  • Zkontrolujeme v domě volné únikové cesty a únikové východy

  • Zkontrolujeme platnosti všech revizí  domě

  • Zkontrolujeme provozu schopnost prostředků požární ochrany - hasicí přístroje, hydranty

  • Zkontrolujeme provozu schopnost požárně-bezpečnostních zařízení - požární dveře,atd.

  • Zkontrolujeme volné přístupy k hasicím přístrojům a požárním hydrantům, hlavním uzávěrům včetně jejich udržování v pohotovosti

  • Provedeme zápis o kontrole s výsledky a termíny odstranění závad

Kontaktujte nás info@spravaAsluzby.cz

bottom of page